Årsstämma 2023

Medlemmarna i Klacknäsets vägförening inbjuds härmed till ordinarie årsstämma 2023 för verksamhetsåret 2022.

Årsmöte äger rum IDAG
Ingarö föreningshus, Näsuddsvägen 3 vid Idrottsplatsen Ingarö
onsdag den 22 mars 2023 kl. 19.00
Registreringen börjar 18.30.
Kallelse och fullmakt finns att ladda ned här:

Föredragningslista med tillhörande handlingar finns att hämta nederst på denna sida, alternativt kontakta Ingarö kontorstjänst AB på telefon 070-815 14 16 för pappersdokument.

Medlem kan genom uppvisande av bevittnad fullmakt företräda högst en annan medlem.
Glöm inte att medlem behöver närvaro alternativt fullmakt från samtliga delägare för att ha rösträtt!

Dagordning

 1. Fråga om stämmans behöriga utlysande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av ordförande
 4. Val av sekreterare
 5. Val av två justerare tillika rösträknare
 6. Fastställande av dagordning
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse och redovisningshandlingar
 8. Revisorernas berättelse
 9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 10. Beslut om styrelsens förslag till disposition av årets resultat
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Förslag från styrelsen och motioner från medlemmarna
 13. Ersättning för styrelse, revisorer och valberedning
 14. Styrelsens förslag till budget samt debiteringslängd
 15. Val av ledamöter, styrelseordförande samt suppleanter
 16. Val av revisorer och revisorssuppleant
 17. Val av valberedning
 18. Övriga frågor
 19. Tid och plats för stämmoprotokollets tillgänglighet

Med vänlig hälsning   
Styrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *